วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แจ้งผลคดี ปี 2555 สภ.เมืองแพร่

คดีที่
ข้อหา
ศาลพิพากษา
1/2555ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นพิพากษา 3 ม.ค. 2555
จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ พ.ศ.2522 ม.43(2),160 ฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 1 เดือน ปรับ 5,000 บาท รับลดกึ่ง คงจำคุก15 วัน ปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกรอ 1 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม ปอ.ม. 29,30 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันพิพากษา คดีดำ 8/2555 คดีแดง 8/2555
2/2555ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นพิพากษา 3 ม.ค. 2555
จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ พ.ศ.2522 ม.43(2),160 ฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 1 เดือน ปรับ 5,000 บาท รับลดกึ่ง คงจำคุก 15 วัน ปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกรอ 1 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม ปอ. ม. 29,30 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันพิพากษา คดีดำ 9/2555 คดีแดง 9/2555
3/2555ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นพิพากษา 3 ม.ค. 2555
จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ พ.ศ.2522 ม.43(2),160 ฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 1 เดือน ปรับ 5,000 บาท รับลดกึ่ง คงจำคุก 15 วัน ปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกรอ 1 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม ปอ. ม. 29,30 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันพิพากษา คดีดำ 6/2555 คดีแดง 6/2555
5/2555ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นพิพากษา 3 ม.ค. 2555
จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ พ.ศ.2522 ม.43(2),160 ฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 1 เดือน ปรับ 5,000 บาท รับลดกึ่ง คงจำคุก 15 วัน ปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกรอ 1 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม ปอ. ม. 29,30 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันพิพากษา คดีดำ 7/2555 คดีแดง 7/2555
8/2555ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นพิพากษา 4 ม.ค. 2555
จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ พ.ศ.2522 ม.43(2),160 ฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 2 เดือน ปรับ 6,000 บาท รับลดกึ่ง คงจำคุก 1 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกรอ 1 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม ปอ. ม. 29,30 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันพิพากษา คดีดำ 11/2555 คดีแดง 11/2555
26/2555ลักทรัพย์พิพากษา 3 ม.ค. 2555
จำเลยผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา 3334 จำคุก 3 ปี ปรับ 6,000 บาท รับลดกึ่ง คงจำคุก 3 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจำรอไว้ 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ปอ.ม.29,30 คดีดำ 44/2555 คดีแดง 37/2555
35/2555ร่วมกันเล่นการพนันพิพากษา 13 ม.ค. 2555
จำเลยทั้งสี่มีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,6,10,12,15 ที่แก้ไขแล้ว ปรับคนละ 500 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ปอ.ม.29,30 ริบของกลางจ่ายสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ
182/2555ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่ง
ปฏิบัติตามหน้าที่ฯ
และขับรถเมาสุรา
หรือของเมาอย่างอื่น
พิพากษา 3 มี.ค. 2555
จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ พ.ศ.2555 ม.43(2),160 ฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 2 เดือน ปรับ 6,000 บาท รับลดกึ่ง คงจำคุก 1 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกรอ 1 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม ปอ.ม. 29,30 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันพิพากษา, ฐานดูหมิ่น ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่ จำคุก 4 เดือน ปรับ 2,000 บาท รวม จำคุก 6 เดือน ปรับ 8,000 บาท รับโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 เดือน รอไว้มีกำหนด 1 ปี ให้ควบคุมประพฤติจำเลยไว้กำหนด 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้ จัดการตาม ปอ. 29,30 คดีดำ 336/2555 คดีแดง 361/2555
185/2555ขับรถในขณะเมาสุรา
หรือของเมาอย่างอื่น
พิพากษา 5 มี.ค. 2555
จำเลยผิดตาม พ.ร.บ.จราจรฯ พ.ศ.2555 ม.43(2),160 ฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 1 เดือน ปรับ 5,000 บาท รับลดกึ่ง คงจำคุก 15 วัน ปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกรอ 1 ปี คุมประพฤติ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตาม ปอ.ม. 29,30 พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด 6 เดือน นับแต่วันพิพากษา คดีดำ 336/2555 คดีแดง 361/2555

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กฎหมายเกี่ยวกับพลุและดอกไม้ไฟ

ความผิดเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายดอกไม้เพลิง
ความผิดเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายดอกไม้เพลิงตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืน
หมวด 3
ดอกไม้เพลิง
---------------------
มาตรา 47 ห้ามมิให้ผู้ใดทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
มาตรา 48 ในการทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิงให้นำ มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 35 และมาตรา 37 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 49 โดยอนุมัติของรัฐมนตรี นายทะเบียนท้องที่อาจกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิงก็ได้ตามสมควร
มาตรา 50 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในหมวดนี้มีอายุใช้ได้หนึ่งปีนับแต่วันออก
มาตรา 51 ถ้าปรากฎว่าที่เก็บ ทำ หรือค้าดอกไม้เพลิง อาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน เพื่อปลอดภัยนายทะเบียนท้องที่จะสั่งให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดการตามความจำเป็นหรือจะย้ายสถานที่นั้นเสียก็ได้

หมวด 6
บทกำหนดโทษ
------------------------
มาตรา 77(1) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 47 หรือมาตรา 52 หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนท้องที่ตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 84(8)  ผู้ใดฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติเกี่ยวกับดอกไม้เพลิงตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 35 มาตรา 37 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมาตรา 27 หรือมาตรา 29 ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 48 หรือมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ  การสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  ๒๕  มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ กำหนดพื้นที่ที่ไม่สมควรให้มีการเล่นดอกไม้เพลิง เนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ดอกไม้เพลิง พร้อมทั้งบทลงโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำผิด กรณีเกิดอุบัติภัยขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้ หรือการระเบิดของดอกไม้เพลิงโดยประมาทและขาดความระมัดระวังจนเกิดอันตรายต่อประชาชนแล้ว จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒๐ อาจต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
นอกจากนี้ หากผู้ใดทำให้เกิดเสียงโดยไม่มีเหตุอันสมควรจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท ตามมาตรา ๓๗๐

กฎหมายเกี่ยวกับพลุและดอกไม้ไฟ

พลุและดอกไม้ไฟ...เป็นวัตถุระเบิด
พลุและดอกไม้ไฟจัดเป็นวัตถุระเบิดชนิดหนึ่งนะครับเพราะมีดินปืนเป็นส่วนประกอบหลัก ดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดไว้ว่าสถานประกอบการหรือโรงงานผลิตพลุ ดอกไม้ไฟต้องตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนและได้รับใบอนุญาตการผลิตสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่การผลิต การเก็บรักษา และการขนย้ายพลุ ดอกไม้เพลิง ห้ามดัดแปลงที่พักอาศัยเป็นโรงงานผลิตพลุ ดอกไม้ไฟ ตลอดจนห้ามทำการใดๆที่ก่อให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่ผลิตหรือจัดเก็บพลุ ดอกไม้ไฟเป็นอันขาด รวมถึงไม่ควรเร่งผลิตพลุ ดอกไม้ไฟตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การควบคุมและกำกับดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิง และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ.2547 เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดจนก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินครับ

แนวทางปฏิบัติของร้านค้า
  ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการซื้อขายพลุและดอกไม้ไฟจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 อย่างเคร่งครัดคือ
  1. ร้านค้าที่มีพลุหรือดอกไม้เพลิงไว้เพื่อเก็บและจำหน่ายในร้านค้า ต้องมีน้ำหนักรวมของดินปืนหรือสารระเบิดโดยไม่รวมวัสดุห่อหุ้มไม่เกิน...50..กิโลกรัม
  2. ต้องมีที่เก็บเป็นสัดส่วนโดยมีชั้นเก็บเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นมีช่องให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี ห้ามวางดอกไม้เพลิงทับหรือซ้อนกันจำนวนมาก
  3. ต้องไม่วางดอกไม้เพลิงปะปนกับสินค้าอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ง่ายต่อการติดไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด/ก๊าซ/ไม้ขีดไฟ/เป็นต้น
 4.ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและให้มีจำนวนตามที่นายทะเบียนกำหนด
 5. ร้านค้าดอกไม้เพลิงสามารถจำหน่ายได้เฉพาะภายในเวลา 06.00 – 18.00 น. และจะต้องจำหน่ายในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

  หากร้านค้าใดไม่ปฏิบัติตามนี้ นายทะเบียนท้องที่จะพิจารณาเกี่ยวกับการขอต่อใบอนุญาตในปีต่อไป สำหรับร้านค้าซึ่งจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ที่สำคัญหากผู้ที่ซื้อไปเล่นนำไปก่อเหตุตามความผิดทางอาญา เช่นไปทำให้บ้านใครเกิดเพลิงไหม้ ไปทำให้ใครได้รับอันตรายทางร่างกาย ฯลฯ คุณผู้เล่นก็ต้องรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นนั้น ทั้งทางแพ่งและอาญาเลยนะครับ

 ผู้เล่น...ก็ต้องระวัง

  สำหรับผู้เล่นพลุและดอกไม้ไฟก็ต้องระมัดระวังไม่ให้การเล่นของคุณเป็นความผิดทางอาญาตามมา เพราะนอกจากจะต้องรับผิดทางอาญาถึงขั้นจำคุกแล้ว หากเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ก็อาจถูกลงโทษถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเลยทีเดียว นอกจากนี้คุณยังต้องชดใช้ค่าเสียหายในทางละเมิดอีกชั้นด้วย และหากเศษของพลุหรือดอกไม้ไฟทำให้ทางสาธารณะหรือสถานที่สกปรก คุณก็ต้องรับโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

พงส.บรรยายให้ความรู้กับนักเรียน รร.พิริยาลัย

วันที่ 14 พ.ย. 2555  เวลา 08.25 น.    พ.ต.ท.ณฐกฤษ   ชัยนันท์    พงส.ผนพ.สภ.เมืองแพร่  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี กับนักเรียนโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่               
                                 

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หน.งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่ ประชุม พงส.


วันที่  9  พ.ย. 2555  เวลา 15.30 น. พ.ต.ท.ดิเรก สุขเกษม  พงส.ผนพ.หน.งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่ ประชุม พงส.ในปกครอง เพื่อเร่งรัดการทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญา ตามคำสั่ง ตร. ที่ 960/2537 ลง 10  ส.ค. 2537   ณ  ห้อง พงส.ชั้น 1 สภ.เมืองแพร่

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

งานสอบสวนประชุม 22 ต.ค. 55

เมื่อวันที่  22 ต.ค. 2555  เวลา 10.30 น.  พ.ต.ท.ดิเรก   สุขเกษม   พงส.ผนพ.หน.งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่  ประชุม พงส. และเจ้าหน้าที่ธุรการงานสอบสวน สภ.เมืองแพร่  เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติ ข้อราชการเกี่ยวกับงานสอบสวน ณ ห้องประชุมพุทธโกศัยพิทักษ์ ชั้น 2 สภ.เมืองแพร่

กฎหมายที่ควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง
พ.ศ.2555
-------------------------------

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 31 (7) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา 29  ประกอบกับมาตรา 41  มาตรา 43    และมาตรา 45 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ     จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                   ข้อ 1 ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสาร
อยู่ในรถ หรือ บนรถ
                   คำว่า ทาง และ รถ ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ทาง และ รถ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

                   ข้อ 21 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป

                                      ประกาศ     วันที่ 23 กรกฎาคม  พ.ศ.2555
                                                        ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
                                                          นายกรัฐมนตรี
ปริยานุช/ผู้จัดทำ
9 สิงหาคม 2555

ปณตภร/ผู้ตรวจ
20 สิงหาคม 2555------------------------------------------
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129/ตอนพิเศษ 123 ง/หน้า 6/7 สิงหาคม 2555

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลคดีอาญา-จราจร ปี 2555

พบกับการบริการประชาชนในด้านการผลคดีอาญาของกองเมืองแพร่ได้ในเร็วๆนี้
โดยงานสอบสวน สภ.เมืองแพร่