วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

งานสอบสวนประชุม 22 ต.ค. 55

เมื่อวันที่  22 ต.ค. 2555  เวลา 10.30 น.  พ.ต.ท.ดิเรก   สุขเกษม   พงส.ผนพ.หน.งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่  ประชุม พงส. และเจ้าหน้าที่ธุรการงานสอบสวน สภ.เมืองแพร่  เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติ ข้อราชการเกี่ยวกับงานสอบสวน ณ ห้องประชุมพุทธโกศัยพิทักษ์ ชั้น 2 สภ.เมืองแพร่

กฎหมายที่ควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง
พ.ศ.2555
-------------------------------

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 31 (7) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา 29  ประกอบกับมาตรา 41  มาตรา 43    และมาตรา 45 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ     จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                   ข้อ 1 ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสาร
อยู่ในรถ หรือ บนรถ
                   คำว่า ทาง และ รถ ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ทาง และ รถ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

                   ข้อ 21 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป

                                      ประกาศ     วันที่ 23 กรกฎาคม  พ.ศ.2555
                                                        ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
                                                          นายกรัฐมนตรี
ปริยานุช/ผู้จัดทำ
9 สิงหาคม 2555

ปณตภร/ผู้ตรวจ
20 สิงหาคม 2555------------------------------------------
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129/ตอนพิเศษ 123 ง/หน้า 6/7 สิงหาคม 2555

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลคดีอาญา-จราจร ปี 2555

พบกับการบริการประชาชนในด้านการผลคดีอาญาของกองเมืองแพร่ได้ในเร็วๆนี้
โดยงานสอบสวน สภ.เมืองแพร่