วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หัวหน้างานสอบสวน ประชุม พงส. และข้าราชการตำรวจในสายงานสอบสวน


เมื่อวันที่  13 ก.พ. 2556 เวลา 10.00 น.  พ.ต.ท.ดิเรก   สุขเกษม  พงส.ผนพ.หน.
                    สภ.เมืองแพร่    ประชุม พงส.และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสายงานสอบสวน เพื่อชี้แจง
                    กำชับการปฏิบัติหน้าที่  ณ  ห้องประชุมพุทธโกศัยพิทักษ์ ชั้น 2 สภ.เมืองแพร่

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หัวหน้างานสอบสวนประชุม พงส.

                  เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. 2556  เวลา ๐๙.0 น.  พ.ต.ท.ดิเรก  สุขเกษม   พงส.ผนพ.หน.งานสอบสวน
                  สภ.เมืองแพร่     ประชุม พงส.เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่ง 960/2537
          ลง 10 ส.ค. 2537     ห้องทำงาน หน.งานสอบสวน ชั้น ๑  สภ.เมืองแพร่

งานสอบสวนร่วมกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ

                       เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2556 เวลา 07.00 น. พ.ต.ต.ทวีศักดิ์  ตุ้ยบุญมา  พงส.ผนก.ฯ
                       และเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสอบสวน  สภ.เมืองแพร่  ร่วมกิจกรรมตักบาตรบนเมฆ
                       ทุกวันพุธ 
                      

หัวหน้างานสอบสวนประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการงานสอบสวน

                   เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2556 เวลา 13.00 น.  พ.ต.ท.ดิเรก  สุขเกษม  พงส.ผนพ.หน.
                   งานสอบสวนฯ   ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการงานสอบสวน เพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่    
                   ณ  ห้องทำงานหัวหน้างานสอบสวน ชั้น 1 สภ.เมืองแพร่

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หัวหน้างานสอบสวน ประชุม พงส.ในสังกัด

                  เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2556  เวลา 11.00 น.  พ.ต.ท.ดิเรก   สุขเกษม  พงส.ผนพ.หน.
                  งานสอบสวน สภ.เมืองแพร่  ประชุม พงส.ในสังกัด     เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
                  ในงานกฎหมายและคดี  ณ ห้องทำงาน หน.งานสอบสวนฯ  ชั้น 1 สภ.เมืองแพร่